პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.

დაფინანსების პირობები

დაფინანსდება კოოპერატივის საკუთრებაში ან სახელმწიფოსგან იჯარით მიღებული ჩაის პლანტაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 90%. არაუმეტეს 3,000 ლარის ოდენობით 1 ჰექტარზე დაანგარიშებით.

მონაწილეების შერჩევის კრიტერიუმები

  • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და მეპაიეების საკუთრებაში არსებული  პლანტაციების ფართობი უნდა იყოს მინიმუმ 3 ან მაქსიმუმ 300 ჰექტარი. სახელმწიფოსგან იჯარით მისაღები პლანტაციის ფართობი არ უნდა აღემატებოდეს კოოპერატივის მოთხოვნილ, მის ან/და მეპაიეთა საკუთრებაში არსებულ სარეაბილიტაციო ფართობს;
  • კოოპერატივს უნდა შეეძლოს სარეაბილიტაციო ხარჯების მინიმუმ 10%_ის დაფარვა, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ამონაწერით/ცნობით ბაკიდან ანგარიშზე თანხის არსებობის შესახებ;
  • კოოპერატივს არ უნდა ქონდეს საგადასახადო დავალიანება და არ უნდა იყოს აღრიცხული მოვალეთა რეესტრში;
  • ჩაის პლანტაციაზე არ უნდა იყოს რეგისტრირებული იპოთეკა, ყადაღა, უზუფრუქტის უფლება ან ვალდებულება-სამართლებრივი შეზღუდვა;

ვალდებულებები

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ვალდებულია:

  • შეასრულოს აგროტექნოლოგიური  გეგმა თანადაფინანსების ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან* 36 თვის განმავლობაში;
  • თანადაფინანსების ხელშეკრულების ძალაში შესვლის თარიღიდან 36 თვის შემდეგ, მომდევნო 2 წლის მანძილზე,  ყოველწლიურად შეასრულოს საწარმოო გეგმის* არანაკლებ: 2,000 კგ ნედლი ფოთოლი 1 ჰა-ზე -; 1,000 კგ ნედლი ფოთოლი 1 ჰა-ზე, ბიო ჩაის მოყვანის შემთხვევაში;
  • სახელმწიფოსგან იჯარით აღებული ჩაის პლანტაციის შემთხვევაში, 5 წეიწადში ერთხელ "სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს" წარუდგინოს “ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს” დასკვნა ჩაის ყოველწლიურად მოყვანაზე.
  • ვალდებულებების შერულების გარანტად, სააგენტოს სასარგებლოდ, იპოთეკით დატვირთოს სარეაბილიტაციო ჩაის პლანტაცია. ყოველივე ეს თანადაფინანსების მიღებამდე. თუ მონაწილეს არ გამოეყოფა სარეაბილიტაციო ფართობი (ახალი საკადასტრო კოდის მინიჭება), იპოთეკით დაიტვირთება მისი სრული პლანტაციის ფართობი (გაერთიანებული ერთი საკადასტრო კოდის ქვეშ).

*შენიშვნა - ტერმინთა განმარტება. 

 

წარმატების ისტორიები